Thiết kế gia cố công trình

Thiết kế gia cố công trình chuyên nghiệp hiện đại:

Quá trình thiết kế gia cố công trình, tính toán được thực hiện dựa trên TC ACI 440.2R-08 của Mỹ. Sau đó kiểm tra lại bằng phần mềm do nhà sản xuất FRP cung cấp.

Các bước thiết kế khi thiết kế gia cố công trình:

Bước 1: Khảo sát, đánh giá chất lượng bê tông và cốt thép hiện hữu

Làm các thí nghiệm để xác định cường độ bê tông hiện hữu theo TCXDVN 239:2006 và TCVN 9334:2012

Yêu cầu:

  • Cường độ bê tông phải cường độ để bám dính tốt với vật liệu FRP. Nếu cường độ bê tông không đủ cường độ thì cần xử lý theo qui trình riêng bằng các hóa chất đặc biệt.

khoan

  • Siêu âm xác định đường kính cốt thép và kiểm tra độ ăn mòn cốt thép bằng máy Elcometer THD 331.
  • Nếu cốt thép bị ăn mòn thì cần phải sửa chữa bằng các hóa chất đặc biệt

Bước 2: Đánh giá khả năng chịu lực bê tông cốt thép hiện hữu và thiết kế gia cố công trình theo TC ACI 440.2R-08.

Bước 3: Thiết kế bản vẽ thi công gia cố công trình.