SỬA CHỮA CẦU KÊNH XÁNG, KÊNH CÙNG, BÀ HÍNH, KÊNH CẢ GIỮA, BẢY HÙNG, LÍNH NĂM, CÁI KEO I


Mã số : 11
Ngày bắt đầu : 01/2016
Ngày hoàn thành : 01/2016
Địa điểm : Cà Mau
Mô tả ngắn :

Gia cố dầm cầu bằng sợi carbon composite.