Standard calculations

Tiêu chuẩn 356 : 2005

13:56 | 01/04/2015
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn 239 - 2005

13:51 | 01/04/2015
Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình

Tiêu chuẩn 9334 - 2012

13:44 | 01/04/2015
Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nảy

Tiêu chuẩn ACI 440.2R.02

13:22 | 01/04/2015
Chỉ dẫn thiết kế và thi công hệ FRP kết dính ngoài đối với việc tăng cường kết cấu bê tông